De Nederlandse zuivelketen heeft in 2018 op bijna alle duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. Acht van de negen indicatoren waarop de sector haar duurzaamheidsprestaties laat meten kleuren groen. Dat blijkt uit de vandaag verschenen sectorrapportage van Wageningen Economic Research.

Jaarlijks beoordeelt Wageningen Economic Research de verduurzaming van de zuivelketen op verzoek van de Duurzame Zuivelketen. Dat is het samenwerkingsverband waarin melkveehouders en zuivelondernemingen streven naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Wageningen Economic Research constateert dat melkveehouders en zuivelondernemingen in 2018 flinke inspanningen leverden om de gestelde doelen te behalen. Pogingen om de levensduur van melkkoeien te verlengen, bleken niet succesvol. Op de andere indicatoren boekte de sector vooruitgang ten opzichte van 2017 of bleef het resultaat op het gewenste niveau.

Inmiddels heeft de Duurzame Zuivelketen 5 doelen gerealiseerd. Nadat eerder al doelen voor verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja waren behaald, kon in 2018 een vinkje worden gezet achter de doelen voor weidegang en fosfaatexcretie van de melkveestapel. Dat is nog niet het geval bij de broeikasgasemissies en de uitstoot van ammoniak. Wel constateert Wageningen Economic Research dat de zuivelketen ook op die thema’s in 2018 vooruitgang heeft geboekt.

Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is een monitoringssystematiek ontwikkeld. Hiermee kan de zuivelsector in de toekomst de voortgang monitoren en concrete doelen stellen.

De resultaten van de melkveehouderij werden in 2018 in belangrijke mate beïnvloed door de introductie van fosfaatrechten. Daardoor daalde het aantal melkkoeien en jongvee. Dat was gunstig voor  het resultaat op de doelen broeikasgassen, fosfaat en ammoniak, maar ongunstig voor de levensduur.

Lees en download de sectorrapportage:

Sectorrapportage 2018