Visie

Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een zuivelsector die toekomstbestendig en verantwoord is. Binnen de zuivelketen willen we veilig en met plezier werken, een goed inkomen verdienen, kwalitatief hoogwaardige voeding produceren, met respect omgaan met dieren en milieu en door de Nederlandse samenleving gewaardeerd worden.

Voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector heeft de Duurzame Zuivelketen de volgende doelen voor 2020 geformuleerd: klimaatneutrale ontwikkeling, continue verbetering van dierenwelzijn, behoud van weidegang en behoud van biodiversiteit en milieu.

Alle zuivelondernemingen hebben een eigen duurzaamheidsprogramma om de doelen van de Duurzame Zuivelketen te realiseren. In deze duurzaamheidsprogramma’s wordt onder andere nieuwe kennis beschikbaar gesteld, kunnen duurzaamheidsprestaties van melkveehouders onderling worden vergeleken, krijgen melkveehouders een financiële stimulans bij het realiseren van bepaalde prestaties en worden - indien nodig – niet-vrijblijvende maatregelen getroffen.

Jaarlijks stelt het LEI een sectorrapportage op om de voortgang bij de realisatie van de doelen te monitoren. Dit kan leiden tot een aanscherping van de duurzaamheidsprogramma’s. Per doel is een programmateam actief dat voorstellen doet om de kans op het realiseren van de doelen te maximaliseren. De adviesraad van de Duurzame Zuivelketen geeft advies over voortgang en uitvoering. Bij de realisatie van de doelen wordt samengewerkt met organisaties van melkveehouders, verkopers, adviseurs, politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs.

Jaarlijks wordt in een jaarverslag gerapporteerd over de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2015 digitaal / PDF / ePub (tablet)
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009

Sectorrapportages
Sectorrapportage 2015
Sectorrapportage 2014
Sectorrapportage 2013

Sectorrapportage 2012
Sectorrapportage 2011