Uitvoering van de afspraken uit het Klimaatakkoord

De Duurzame Zuivelketen werkt aan een reductie van broeikasgassen, productie van duurzame energie en vermindering van energiegebruik. De voortgang van de sector wordt onafhankelijk gemonitord door Wageningen Economic Research.

Doelen

 • 20% reductie van broeikasgassen in 2020 t.o.v. 1990 en klimaatneutrale ontwikkeling
 • 16% productie van duurzame energie in 2020
 • 2% verbetering energie-efficiëntie per jaar in 2020 t.o.v. 2005

Werkwijze

Momenteel wordt voornamelijk ingezet op inzicht geven aan melkveehouders. Hiervoor zijn digitale rekenmodules en benchmarken ontwikkeld die veelvuldig worden toegepast. Aan de hand van de uitkomsten van deze modules wordt er advies gegeven om de resultaten te verbeteren.

Activiteiten

De activiteiten worden ondernomen door zowel de Duurzame Zuivelketen als door de zuivelondernemingen en LTO Nederland zelf. Het is een breed scala aan activiteiten, van onderzoek en bedrijfsspecifieke adviezen tot de ontwikkeling van technieken.

 • In beeld brengen van energieverbruik en advies over energiebesparende maatregelen, voortkomend uit de Energiescan
 • Ontwikkeling van de Klimaat Module. De Klimaat Module is gekoppeld aan de Centrale Database KringloopWijzer. Er wordt een benchmark gezet waardoor in de toekomst meer kan worden verbeterd

Resultaten

Voor het doel 20% reductie van broeikasgassen:

 • In 2016 is de broeikasgasemissie per kg melk gedaald naar 1,15 kg CO2-equivalenten per kg melk ten opzichte van 1,24 kg CO2-equivalenten per kg melk in 2008

Voor het doel 16% productie van duurzame energie:

 • De productie van duurzame energie betrof in 2016 3,8% van het totaal verbruikte energie. Wageningen Economic Research stelt dat dit een onderschatting is, doordat alleen de bedrijven zijn meegeteld die de duurzame productie zelf in handen hebben. En niet de productie van duurzame energie op naam van derden, zoals energiebedrijven. Het aandeel duurzame energie die wordt geproduceerd op grond van melkveehouders, ligt dus hoger
 • 19% van de Nederlandse melkveehouders hebben zonnepanelen op hun terrein

Voor het doel 2% energie-efficiëntie per jaar:

 • Alle Nederlandse melkveehouders hebben toegang tot de Energiescan, waarmee zij hun energieverbruik kunnen vergelijken met relevante collega’s
 • Op steeds meer bedrijven wordt er voorkoeling, warmteterugwinning en frequentieregelingen op de vacuümpomp gebruikt
 • Het doel om jaarlijks 2% energie-efficiënter te zijn op de melkveehouderij gaat zeer voorspoedig. Het niveau van 2020 is in 2016 behaald. Desalniettemin blijft de sector inzetten op betere efficiëntie
 • In het kader van het Energieakkoord is mede voor de melkveehouderij een erkende maatregelenlijst voor energiebesparingen opgesteld. Deze maatregelen kunnen allen binnen vijf jaar worden terugverdiend
Deel deze pagina

Gerelateerd actueel