De Duurzame Zuivelketen is een samenwerking tussen de zuivelondernemingen en de melkveehouders. De adviesraad bestaat uit 16 externe partijen, die minimaal twee maal per jaar advies uitbrengen. Samenwerken zit dus in het DNA van de Duurzame Zuivelketen.

Binnen de zuivelketen willen we veilig en met plezier werken, een goed inkomen verdienen, kwalitatief hoogwaardige voeding produceren, met respect omgaan met dieren en milieu en door de Nederlandse samenleving gewaardeerd worden. Voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector heeft de Duurzame Zuivelketen doelen voor 2030 geformuleerd.

Jaarlijks stelt Wageningen Universiteit een sectorrapportage op om de voortgang bij de realisatie van de doelen te monitoren. Dit kan leiden tot een aanscherping van de duurzaamheidsprogramma’s. Per doel is een programmateam actief dat voorstellen doet om de kans op het realiseren van de doelen te maximaliseren. De adviesraad van de Duurzame Zuivelketen geeft advies over voortgang en uitvoering. Bij de realisatie van de doelen wordt samengewerkt met organisaties van melkveehouders, verkopers, adviseurs, de politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs.

Contactgroep

De contactgroep Duurzame Zuivelketen zorgt voor onderlinge afstemming over de uitvoering van de duurzaamheidsprogramma’s en geeft advies aan de stuurgroep en programmateams over praktische uitvoerbaarheid. In de contactgroep zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

 • Marjolein de Kreij, Voorzitter Contactgroep Duurzame Zuivelketen
 • Germ Bruinsma, Farmel
 • Geert Hegen, Royal FrieslandCampina
 • Grietsje Hoekstra, CONO Kaasmakers
 • Lindy van der Veen, Arla
 • Johannes Pieter Keestra, Hochwald Foods Nederland b.v.
 • Marjolein de Kreij, Vreugdenhil Dairy Foods
 • Sophie Snaas-Alders, Royal A-ware Food Group
 • Margo Meijerink, Nederland
 • Stieneke van Nes-Vleems, DOC Kaas
 • Christien Ondersteijn, Rouveen
 • Evert Schilstra, Ausnutria
 • Rene van der Velde, Kaasmakerij Henri Willig
 • Koen Veldman, Royal A-ware Food Group
 • Henry Voogd, PartiCo
 • Roelof Wijma, Royal Bel Leerdammer b.v.
 • Ruud Kooyman, De Graafstroom
 • Willemien van de Kandelaar, management Duurzame Zuivelketen

Adviesraad

De adviesraad Duurzame Zuivelketen adviseert de stuurgroep over de doelen en uitvoering van de Duurzame Zuivelketen. Leden van de adviesraad:

 • Bert van den Berg, Dierenbescherming
 • Teo Wams, Natuurmonumenten
 • Wouter van der Weijden, CLM
 • Lieke Hendrix, Ministerie van Economische Zaken
 • Christian Zuidema, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Annie de Veer, Wageningen UR Livestock Research
 • Marijn Dekkers, Rabobank
 • Pierre Berntsen, ABN AMRO
 • Jaap Gielen, VLB
 • Henk Flipsen, Nevedi
 • Harm Wiegersma, NMV
 • Merel Langelaar, KNMvD
 • Bart van der Hoog, NAJK
 • Marc Jansen, CBL
 • Karen Eilers, Natuur en Milieu
 • Martijn Stevens, ING

Managementteam

Het managementteam Duurzame Zuivelketen coördineert en ondersteunt de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, bewaakt de voortgang en bevordert integraliteit. Het managementteam van de Duurzame Zuivelketen bestaat uit Bregje van Erve en Willemien van de Kandelaar.

Programmateams

De programmateams Duurzame Zuivelketen initiëren en voeren uit. Er zijn vier programmateams, met de volgende leden:

Klimaatneutraal ontwikkelen
Ton van Korven (programmaleider)
Arnoud Smit
Grietsje Hoekstra
Sophie Snaas

Continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn
Henry Voogd (programmaleider)
Margo Meijerink
Hanneke van Wichen

Behoud weidegang
Thomas Kleine Schaars (programmaleider)
Mark Paauw
Hein de Kort

Behoud biodiversiteit en milieu
Dorine Kea (programmaleider)
Roelof Wijma
Guus van Laarhoven

Jaarverslag en sectorrapportage

Jaarlijks stelt Wageningen Economic Research een sectorrapportage op om de voortgang bij de realisatie van de doelen te monitoren. Dit kan leiden tot een aanscherping van de duurzaamheidsprogramma’s. Per doel is een programmateam actief dat voorstellen doet om de kans op het realiseren van de doelen te maximaliseren. De adviesraad van de Duurzame Zuivelketen geeft advies over voortgang en uitvoering. Bij de realisatie van de doelen wordt samengewerkt met organisaties van melkveehouders, verkopers, adviseurs, politiek, maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs.

Jaarlijks wordt in een jaarverslag gerapporteerd over de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Sectorrapportages

Sectorrapportage 2018

Sectorrapportage 2017

Sectorrapportage 2016

Sectorrapportage 2015

Sectorrapportage 2014

Sectorrapportage 2013

Sectorrapportage 2012

Sectorrapportage 2011

PPS Duurzame Zuivelketen

Duurzame Zuivelketen heeft ook een Publiek-private samenwerking (PPS) die valt onder de Topsector Agri & Food. De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren waar Nederland wereldwijd in uitblinkt. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennisontwikkeling en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken. Het gelijknamige topsectorproject ondersteunt de doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen met onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van kennis op de vier belangrijkste knellende thema’s: weidegang (Amazing Grazing 2.0), mineralenefficiëntie (KringloopWijzer), biodiversiteit en verandermanagement.

Initiatiefnemers - NZO

Initiatiefnemers - LTO Nederland

Valt onder

Lid van

Deel deze pagina