Veilig werken om ongevallen te verminderen

Een veilige werkomgeving is belangrijk om je werk goed te kunnen doen. Dat geldt zeker ook voor melkveehouders, hun familieleden, medewerkers en bezoekers. De Duurzame Zuivelketen streeft ernaar de bewustwording van veiligheid op het erf bij melkveehouders te vergroten, zodat zij daar actief naar gaan handelen. Hiermee willen partijen uit de agrarische en groene sector het aantal ongevallen significant terug te brengen.

Het succes van het project wordt gemeten aan

 • Aantal bezochte bijeenkomsten.
 • Aantal uitgevoerde risico-inventarisaties (RIE’s).
 • Aantal cursussen preventiemedewerker / bedrijfshulpverlening (BHV) / regelgeving landbouwvoertuigen
 • Uiteindelijk een dalende lijn in aantal ongevallen (gezien over een lange periode)

Doelen 2030

 • Verhogen bewustwording van veiligheid op het erf bij melkveehouders en er actief naar handelen. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder ongevallen onder melkveehouders, familieleden en bezoekers.
 • In de Duurzame Zuivelketen wordt vastgesteld wat voor de langere termijn (2030) een goede indicator is.

Resultaat

Wageningen Economic Research stelt jaarlijks rapportages op om de voortgang rond realisatie van de doelen te monitoren. U vindt de meest actuele resultaten rond ‘Veiligheid op het erf’ bij de Deelrapportages.

Bekijk de Deelrapportages

Werkwijze

In 2018 is het actieplan ‘Zero Accidents 2020’ gestart. Hierin hebben partijen uit de agrarische en groene sector een intentieverklaring ondertekend om het aantal ongevallen significant terug te brengen. Partijen tekenden ervoor de veiligheid op de agrarische en groene bedrijven te gaan verbeteren door:

 1. Samen te werken.
 2. Cultuur in de sector realiseren waarbij veilig werken voorop staat.
 3. Ondernemers en werknemers te ondersteunen met advies, voorlichting en tools.
 4. Samen te werken aan technische oplossingen om de veiligheid te verbeteren.
 5. Melden en leren van (bijna) ongevallen te bevorderen.

Stigas (kennisinstituut voor veilig, gezond en duurzaam werken) is gestart met een project medegefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter ondersteuning van de sectoren. Er is extra aandacht voor communicatie, voorlichting en tools om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger plan te tillen.

BoerVeilig: Veilig op 1

In september 2019 startte een driejarig traject BoerVeilig: Veilig op 1, waarin NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO, ZuivelNL en Stigas (kennisinstituut voor veilig, gezond en duurzaam werken) samen werken om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. Op de website BoerVeilig worden activiteiten en ervaringen van melkveehouders gedeeld.

Dit project zet vooral in op het vergroten van de intrinsieke motivatie van melkveehouders om bewuster om te gaan met het thema veilige werkomstandigheden. Met o.a. communicatie, tools, en interactieve bijdragen aan ledenbijeenkomsten van LTO, NAJK en NMV willen de partijen het bewustzijn rond veiligheid op en rond het erf verhogen en het proactief handelen bij onveilige situaties stimuleren. Hierbij worden ook veiligheidsdeskundigen betrokken en krijgen melkveehouders die zelf eerder een (bijna) ongeval hebben meegemaakt een ambassadeursrol.

Met specifieke acties wordt aangehaakt bij de jaarlijkse Veilig-op-1 week (september), een initiatief vanuit het bredere Zero-Accidents platform van agrarische en groene sectoren, waarin veilig werken centraal staat.

LTO en Cumela werken aan een bundeling van opleidingen en cursussen op het gebied van veiligheid in de melkveehouderij. Dit moet ook bijdragen aan het terugbrengen van het aantal ongevallen op de langere termijn.

Gerelateerd