KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. Het kan daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan. KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de technische bedrijfsvoering.

De scores binnen KoeKompas geven een risico-inventarisatie en dienen, samen met de overige gegevens van het bedrijf, als ondersteuning voor het geven van adviezen.

KoeKompas, veearts en melkveehouder

KoeKompas is een praktisch instrument voor de melkveehouder en dierenarts om de kwaliteit van melk, diergezondheid en welzijn te evalueren en verbeteren. Jaarlijks wordt op elk melkveebedrijf KoeKompas uitgevoerd door een geborgde dierenarts die de opleiding voor KoeKompas heeft afgerond en geregistreerd staat bij de Stichting Zuivelplatform. De melkveehouder en de dierenarts inventariseren samen zeven categorieën: melken, voeding & water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziekte-incidentie en jongvee-opfok.

Met behulp van veertig risico-controlepunten, verdeeld over de zeven categorieën, wordt de aanwezigheid van mogelijke risico’s geïnventariseerd. De meetpunten worden gescoord op een schaal lopend van 5 (risicoarm) tot 1 (risicovol). Door de punten op de zeven assen met elkaar te verbinden ontstaat een vlak in het spinnenweb. Hoe groter het grijze vlak, hoe risicoarmer het bedrijf ingericht is.

De veehouder ontvangt als rapportage de figuur van KoeKompas, de scorelijst en een kort verslag met een toelichting op de inventarisatie. Op basis daarvan geeft de dierenarts passende adviezen waar verbeteringen mogelijk zijn en worden actiepunten benoemd.

Door KoeKompas jaarlijks te herhalen ontstaat er een verbetercyclus aan de hand van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie van de melkkwaliteit, de diergezondheid en het welzijn van de veestapel.

Welzijnsmonitor

Als resultaat van het opstellen van KoeKompas ontvangt de veehouder ook een rapportage van de WelzijnsMonitor. Dit is een meting van het welzijn van de veestapel. Deze monitor is een praktische invulling van de Welfare Quality®-standaard.

Gerelateerd