Het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, neemt toe, blijkt uit cijfers die Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt. Daarmee bevestigt het CBS de trend die LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie eerder al signaleerden.

Volgens het CBS was in 2016 sprake van een lichte toename van het aandeel bedrijven met koeien in de wei, ondanks het feit dat de melkveestapel toen groter was dan in het jaar daarvoor.

Zuivelondernemingen constateren dat de licht stijgende trend dit seizoen doorzet. Het afgelopen voorjaar hebben opnieuw enkele honderden melkveehouders, die de koeien tot voor kort het hele jaar op stal hielden, de zuivelondernemingen laten weten dat zij hun koeien dit seizoen laten weiden. De toename van het aantal nieuwe weiders is een gevolg van de acties die partijen in de zuivelketen ondernemen om weidegang te stimuleren. Zo hebben zuivelondernemingen hun weidepremie voor melkveehouders verhoogd. Ook zij brengen meer producten van weidemelk op de markt. Daarnaast worden melkveehouders die hun vee het hele jaar opstallen actief benaderd om te weiden. Daarnaast laten steeds meer erfbetreders zich scholen om hun kennis over weidegang te vergroten.

Als het weideseizoen aan het eind van dit jaar is beëindigd stelt ZuivelNL (ketenorganisatie van de zuivelsector) het weidegangpercentage definitief vast. Dat gebeurt aan de hand van geborgde gegevens van de zuivelondernemingen. De registratie van deze gegevens is gebaseerd op verklaringen van de melkveehouders en wordt gecontroleerd door de zuivelondernemingen en via externe borging. Het CBS stelt het niveau van weidegang vast op basis van Gecombineerde Opgave die alle melkveehouders ieder jaar invullen. Daarin vraagt het CBS de melkveehouders naar de weidegang op hun bedrijf in het afgelopen jaar.

TERUG NAAR OVERZICHT