Grazende koeien in een groene weide, het liefst met een ouderwetse molen op de achtergrond. De hele wereld is bekend met dit Nederlandse plaatje. De Duurzame Zuivelketen streeft ook naar het behoud van weidegang, met tenminste het niveau van 2012: 81,2% van de melkveehouderijen met weidegang. In 2019 past 83,0% van de melkveehouders een vorm van weidegang op zijn bedrijf toe.

Convenant Weidegang

Hiervoor is onder meer het Convenant Weidegang in het leven geroepen. Inmiddels hebben 82 partijen dit convenant ondertekend. Ieder jaar komen zij bijeen om door te spreken wie wat heeft gedaan en hoe het gaat. Bij de ondertekenaars zitten organisaties van melkveehouders, zuivelondernemingen, erfbetreders, retail, kaasverkopers en kaashandelaren, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap.

Stichting Weidegang en het weidemelklogo

Stichting Weidegang is opgezet om als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet altijd meer even standaard om de koeien van het voorjaar tot het najaar in de weide te hebben. Stichting Weidegang ondersteunt meer koeien in de wei door twee routes:

  • Kennis: het versterken van vakmanschap over gras en weiden
  • Borging: het borgen van weidezuivel en de uitgifte van het Weidemelklogo

Nieuwe Weiders met WeideCoach

Een project van Stichting Weidegang is Nieuwe Weiders met de WeideCoaches. Het project Nieuwe Weiders is een begeleidingsproject dat melkveehouders ondersteunt die (opnieuw) weidegang willen toepassen, maar niet goed weten hoe. Een WeideCoach komt voor een adviesgesprek. Als hieruit blijkt dat de melkveehouder wil én kan gaan weiden, gaat de WeideCoach aan de slag met de begeleiding. Ook komt de melkveehouder via FarmWalks in een groep met vergelijkbare collega’s, zodat zij samen kunnen bespreken tegen welke problemen zij aanlopen en hoe anderen dit hebben opgelost.

Amazing Grazing

Amazing Grazing onderzoekt en onderbouwt oplossingen voor inpassing van beweiden. Dat wordt vertaald naar kennis, tools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk. Want beweiden is vak en bij Amazing Grazing staat het ‘wat en hoe’ centraal. Na wetenschappelijk onderzoek zijn er zes bouwstenen geïdentificeerd, die in samenhang belangrijk zijn voor weidegang. Op basis van deze zes bouwstenen worden managementtools, kennis en beweidingssystemen ontwikkeld en getest.

Kennis voor beweiding

Sinds januari 2015 is er een lector Weidegang benoemd. Hiermee wordt weidegang prominenter in het lespakket gezet op mbo- en hbo scholen. Op deze manier wordt onderzoek en kennis vakkundig overgedragen aan de nieuwe generatie. Zo leren zij vroegtijdig de fijne kneepjes van dit deel van het vak.

Digitale meetsystemen weidegang

Er zijn meerdere digitale meetsystemen voor weidegang goedgekeurd. Dit betekent dat een melkveehouder kan aantonen dat zijn koppel echt naar buiten is geweest en voor hoe lang.

Deel deze pagina

Gerelateerd actueel