In 2022 is het percentage melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen met 83,9% zo goed als stabiel gebleven. Het aandeel bedrijven dat volledige weidegang toepast nam net als in de voorgaande jaren iets toe en kwam uit op 78,1%. Melkveehouders en Convenant Weidegang-partners, die sinds 2015 de neerwaartse trend in weidegang succesvol weten om te buigen, blijven daarmee al voor het vijfde opeenvolgende jaar ruim boven het beoogde streefpercentage. Behoud van weidegang is een van de zeven thema’s van de Duurzame Zuivelketen en de zuivelsector heeft als doel dat 81,2% van de melkveebedrijven weidegang toepast. Daar zit de sector inmiddels al jaren boven.

Stijging volledige weidegang

Melkveehouders kunnen op hun bedrijf twee vormen van weidegang toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Het aandeel bedrijven met volledige weidegang nam ook in 2022 iets toe en kwam uit op 78,1% (2021: 77,9%). Het aandeel deelweiden daalde verder naar 5,8% (2021: 6,1%).

Inzet partners Convenant Weidegang

Meer dan tachtig organisaties waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties zetten in 2012 hun handtekening onder het Convenant Weidegang. Met het Convenant Weidegang willen zij weidegang structureel aanmoedigen om koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en het aantal melkveebedrijven met weidegang ten minste op het niveau van 2012 te houden (81,2%).

Sinds 2015 is het weidegangpercentage toegenomen tot het huidige niveau. Dat wordt gerealiseerd dankzij onder andere initiatieven van de partijen uit de zuivelketen om weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij met succes producten van weidemelk op de markt (herkenbaar aan het weidemelklogo). Daarnaast ondersteunen boerenorganisaties hun melkveehouders met diverse initiatieven voor bedrijfsvoering met als doel het melkvee weer te laten weiden.

Initiatief van de zuivelketen

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, een themagroep van ZuivelNL waarin Dutch Dairymen Board (DDB), LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) samenwerken. In de Duurzame Zuivelketen wordt gewerkt aan verdere verduurzaming van de zuivelsector.

Verantwoording

Het niveau van weidegang wordt uitgedrukt in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). ZuivelNL stelt dit percentage vast aan de hand van geborgde gegevens van zuivelondernemingen. Het cijfer over het afgelopen weideseizoen wordt jaarlijks in december gepubliceerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling; een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage meestal enkele maanden na uitvoering van de enquête.

TERUG NAAR OVERZICHT