Weidegang kan bijdragen aan klimaatdoelen en ABZ De Samenwerking wint Weidegang Trofee 2022

Op 14 april 2022 organiseerde de Duurzame Zuivelketen (DZK) de Convenantsdag Weidegang. De dag stond in het teken van hoe weidegang en vers gras ook kunnen bijdragen aan andere duurzaamheidsdoelen. Ook vond de verkiezing van de Weidegang Trofee 2022 plaats, waarbij ABZ De Samenwerking als winnaar uit de digitale stembus kwam, nét voor mede gegadigde Pure Graze.

Het Convenant Weidegang bestaat 10 jaar en kent ruim 80 deelnemende partners. Deze hebben samen de afgelopen jaren veel bereikt. In 2021 nam het aandeel melkveebedrijven dat de koeien in de wei laat lopen verder toe, tot zo’n 84%, ruim boven de in DZK-verband geformuleerde doelstelling. Met de Convenantsdag benadrukken de gezamenlijke partners dat weidegang belangrijk is en blijft.

Weidegang kan bijdragen aan klimaatdoelen

NAJK-bestuurder Marije Klever (portefeuille melkveehouderij) ging in op de rol van weidegang als integraal onderdeel van de oplossingsgerichte benadering van sector en overheid rond stikstof en ammoniak. Bert Philipsen, projectleider Duurzame Melkveehouderij bij Wageningen Livestock Research, besprak vanuit het perspectief van onderzoek de rol van weidegang i.r.t. de klimaatproblematiek. Hij benadrukte dat vers gras de basis is van het unieke concept dat zuivel is en grasland een essentiële schakel vormt in het sluiten van de kringloop. Vanuit die invalshoek benoemde hij het grote belang van graslandmanagement en bewerking, ook tegen de achtergrond van de reducerende werking van vers gras op de methaanuitstoot, het belang van eiwit van eigen land en de betekenis voor koolstofvastlegging. Onderzoeker Nyncke Hoekstra van het Louis Bolk Instituut, stond stil bij de vraag of weidegang goed is voor biodiversiteit. Zij stipte daarbij zowel kansen als risico’s aan maar concludeerde dat een bewust weidebeheer zeker positief kan bijdragen aan biodiversiteit. Daarbij stipte zij o.a. de rol van kruidenrijk grasland aan en het onderzoek dat op dit terrein momenteel plaatsvindt in de context van Duurzame Zuivelketen.

Weidegang Trofee 2022

Bart Peek nam namens ABZ De Samenwerking de Weidegang Trofee 2022 in ontvangst voor het stimuleren van weidegang via hun ‘vers gras abonnement’, waarbij via een twee wekelijkse bemonstering en analyse van vers gras melkveehouders de mogelijkheid wordt geboden actief te sturen op rantsoen in relatie tot weidegang.

Convenant Weidegang initiatief Duurzame Zuivelketen

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het door ZuivelNL gefinancierde samenwerkingsverband van melkveehoudersorganisaties en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Het Convenant Weidegang kwam in 2012 tot stand met als doel de weidegang in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van 2012 (81,2 procent). Meer dan tachtig partijen hebben het Convenant Weidegang ondertekend, waaronder overheden, onderwijs, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties. Het gestelde doel werd in 2018 behaald. Sindsdien is het weidegangpercentage verder opgelopen, onder meer als gevolg van initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brengen zij met succes producten van weidemelk op de markt. Daarnaast hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden.

TERUG NAAR OVERZICHT