Verbeterplan aandeel eiwit van eigen land

In het najaar van 2016 is het project Eiwit van Eigen Land gestart met het in beeld brengen van het percentage eiwit van eigen land. Het gaat om het percentage eiwit van eigen land ten opzichte van het totale voereiwit verbruik over het jaar 2015. Voor de groep kon eind januari dezelfde eiwitcijfers van 2016 in beeld worden gebracht met de meest recente cijfers vanuit de KringloopWijzer 2016. Op 30 maart zijn de cijfers besproken met de vier ‘pilotbedrijven’.

Met de deelnemende pilotbedrijven wordt de eiwitaanvoer in beeld gebracht, maken ze plannen voor verhoging van de benutting en werken daarmee aan verlaging van de eiwitaanvoer. De eiwitaanvoer en zelfvoorzieningsgraad wordt per jaar gebracht, samen met de effectieve maatregelen. Indicatoren voor monitoring worden ontwikkeld en bekend gemaakt via dit project. Voor het jaar 2015 is in onderstaande figuur een overzicht gemaakt van percentage N uit eigen voer en intensiteitsklasse van alle beschikbare KringloopWijzers. Hieruit blijkt dat naarmate bedrijven intensiever worden, het % eigen eiwit daalt. En de spreiding is hoog, waardoor er per klasse ruime mogelijkheden zijn voor verbetering.

95% van alle bedrijven valt binnen de spreidingsbalken.

De deelnemers van het project Eiwit van Eigen Land gaan met begeleiding een verbeterplan maken. Hierbij wordt vooral gekeken naar ‘sturen op lagere excretie’ en ‘sturen op hogere opbrengst’, altijd met het doel dat deelnemers meer eiwit van eigen land willen benutten en/of meer eiwit op eigen bedrijf willen produceren.

Het project brengt mogelijkheden in beeld tot verhoging van de zelfvoorzieningsgraad en daarmee vermindering van de eiwitaanvoer naar het eigen bedrijf voor eiwit, zonder afwenteling naar andere duurzaamheidsdoelen als bijvoorbeeld bodemoverschot. Eerst voor een aantal pilot-bedrijven, daarna vertaald naar mogelijkheden voor de gehele melkveesector.

Melk produceren met zo laag mogelijke verliezen en een zo klein mogelijke ‘footprint’ is de uitdaging. Duurzaam koeienvoeren met zoveel mogelijk Eiwit van Eigen Land is het evenwicht tussen een lage input en hoge benutting.

Dit project is een samenwerking van Wageningen Livestock Research, PPP-Agro Advies en Royal Bel Leerdammer.

TERUG NAAR OVERZICHT