De zuivelsector wil weidevogelbeheer stimuleren. Alle deelnemers aan de vroeg weidepremie krijgen een informatiepakket over weidevogels, zoals de grutto, kievit en scholekster. Dit informatiepakket is met behulp van de Vogelbescherming samengesteld.

Staatssecretaris Van Dam geeft melkveehouders die hun koeien vroeg in het seizoen weiden eenmalig een premie van maximaal € 700. Door vroeg te weiden en zo laat mogelijk het gras te maaien krijgen weidevogels de kans te broeden en hun kuikens groot te krijgen. Daarnaast wordt per melkveehouder € 50 aanvullend gereserveerd voor het delen van kennis over weidevogelbeheer en vroeg weiden. Het geld is afkomstig van de Europese Commissie om veehouders te steunen.

De zuivelsector heeft met behulp van de Vogelbescherming een informatiepakket samengesteld om kennis over weidevogelvriendelijk beheer te verspreiden. In dit pakket zijn factsheets opgenomen over de grutto, kievit, scholekster, tureluur, zomertaling en slobeend. Daarnaast bevat het pakket informatie over onder meer bemesting, vernatting en kruidenrijk grasland. De factsheets van de Vogelbescherming zijn hier te vinden: http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/landelijk_gebied/weidevogels/factsheets

Enkele tips ten behoeve van weidevogelvriendelijk beheer:

  • Door vroeg te weiden kan de eerste maaisnede op bepaalde percelen worden verlaat. De scholekster en kievit maken graag gebruik van deze percelen, zeker wanneer ze worden gecombineerd met een greppel-plasdras of sloten met een tijdelijk verhoogd waterpeil.
  • Maaien van grasland is op zich gunstig voor weidevogels, het zorgt er voor dat het landschap open blijft. Het maaien van de eerste snede midden in de broedperiode is echter veelal funest voor weidevogels.
  • Wacht met de eerste snede tot het veilig is voor de weidevogels: als de nesten zijn uitgekomen en de kuikens ‘vliegvlug’ zijn.

Na afloop van het weideseizoen 2016 worden bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen te delen. Alle deelnemers aan de vroeg weidepremie ontvangen hiervoor een uitnodiging. Om deel te nemen aan de vroeg weidepremie moeten melkveehouders voor de eerste snede starten met het weiden van melkkoeien (in principe voor 15 april en afhankelijk lokale omstandigheden uiterlijk voor 1 mei). Ook moet de weidegang doorlopen tot 15 mei en dient er volledige weidegang te worden toegepast.

De zuivelsector werkt aan een brede aanpak voor biodiversiteit. De factoren die de biodiversiteit beïnvloeden worden in kaart gebracht, zodat daarna concrete doelen ter verbetering van de biodiversiteit kunnen worden vastgesteld. Dit gebeurt in het project “Biodiversiteitsmonitor” van Rabobank, WNF en FrieslandCampina, dat is ondergebracht bij de Duurzame Zuivelketen. Ook andere zuivelondernemingen zijn bij het project betrokken.

TERUG NAAR OVERZICHT