Melkveehouders en de zuivelondernemingen hebben in 2016 stappen gezet om de zuivelketen verder te verduurzamen. In het samenwerkingsverband Duurzame Zuivelketen leverden zij flinke inspanningen om de gestelde doelen te kunnen realiseren, aldus Wageningen Economic Research in de ‘Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; prestaties 2016 in perspectief.’

Melkveehouders en zuivelondernemingen streven gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Daarvoor hebben hun belangenorganisaties LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) de Duurzame Zuivelketen opgezet. Jaarlijks laten zij de verduurzaming van de zuivelketen onafhankelijk beoordelen. Dat wordt gedaan door Wageningen Economic Research.
In de rapportage over 2016 constateert het onderzoeksinstituut dat de zuivelketen op een aantal thema’s voortgang heeft geboekt. Zo zijn in 2016 de doelen voor 2020 op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja behaald. Ook op het thema weidegang werd vooruitgang geboekt.

Uitdagingen heeft de zuivelketen op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak. Door de groei van de veestapel stond realisatie van de doelen op deze thema’s onder druk, al signaleert Wageningen Economic Research op deze thema’s wel enige vooruitgang. Zo nam de emissie van ammoniak en CO2 per kilogram melk in 2016 af. Een verdere en structurele verlaging is noodzakelijk om de gestelde doelen op deze thema’s te behalen bij het huidige productievolume. De in 2017 ingevoerde fosfaatreductiemaatregelen zullen leiden tot een krimp van de veestapel en daarmee bijdragen aan het verder terugdringen van emissies.

In het rapport beveelt Wageningen Economic Research ook een tijdige oriëntatie op nieuwe doelen aan voor de periode na 2020. Volgens het onderzoeksinstituut verschillen de huidige omstandigheden waarin de zuivelsector verkeert aanzienlijk van de omstandigheden toen de Duurzame Zuivelketen haar visie en doelen voor 2020 vaststelde. Gewezen wordt onder meer op de veranderde situatie na introductie van het fosfaatrechtenstelsel en het klimaatakkoord van Parijs dat waarschijnlijk resulteert in een aanvullende opgave voor de zuivelsector.

TERUG NAAR OVERZICHT