Themagroep Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een van de themagroepen van ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector. ZuivelNL financiert de Duurzame Zuivelketen en verzorgt het programmamanagement. De themagroep besluit over kaders en belangrijke zaken zoals (herijking) doelen, inzetten van instrumentarium en het jaarplan. Daarnaast is er een adviesraad en zijn er programmateams.

De themagroep Duurzame Zuivelketen bestaat uit:

E. Wunnekink LTO interim – voorzitter
J. Aantjes DDB lid
G. Peters DDB lid
R. Klein Teeselink NAJK lid
G. van Schaick NMV lid
G. Portegies NMV lid
W. Brouwer-De Koning LTO lid
R. Derks LTO lid
J. Verstraten LTO lid
E. Wunnekink LTO lid
U. Freericks Arla Foods lid
G Bruins Ausnutria Hyproca lid
B. de Jong Bel Leerdammer lid
G. van Diepen CONO Kaasmakers lid
G. van ‘t Klooster DOC Kaas lid
H. van der Wind De Graafstroom lid
E. Jellema FrieslandCampina lid
J.P. Keestra Hochwald Foods Nederland lid
R. van der Velde Kaasmakerij Henri Willig lid
K. de Jong Royal A-ware lid
B. van Leusen Rouveen Kaasspecialiteiten lid
M. de Kreij Vreugdenhil Dairy Foods lid
O.J. Brouwer ZuivelNL secretaris
H. Andela ZuivelNL adviseur
R. van Buitenen NZO adviseur
G. Hartlief DOC Kaas adviseur
C. van Rees LTO adviseur

Adviesraad

De adviesraad Duurzame Zuivelketen denkt mee en geeft de themagroep advies over voortgang en uitvoering. De adviesraad is zeer waardevol voor de Duurzame Zuivelketen.

Bert van den Berg Dierenbescherming
Pierre Berntsen ABN AMRO
Hans de Bie VLB
Cor Bruns ING
Marijn Dekkers Rabobank
Gert van Duinkerken Wageningen UR Livestock Research
Karen Eilers Natuur en Milieu
Henk Flipsen Nevedi
Marc Jansen CBL
Hugo van Kasteel Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Teo Wams Natuurmonumenten
Wouter van der Weijden CLM
Sophie Deleu KNMvD
 – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Programmateams

Per thema is een programmateam actief. Het programmateam bestaat uit vertegenwoordigers van LTO, NMV en/of de zuivelondernemingen. Het secretariaat wordt verzorgd door een medewerker van ZuivelNL. Het is de taak van een programmateam de uitvoering van projecten, instrumentenontwikkeling en onderzoek te initiëren, de uitvoering te borgen en de realisatie van de doelstellingen te monitoren.

Klimaat en biodiversiteit (incl. grondgebonden melkveehouderij)

Werner Buck programmateamleider
Oege Jacob Brouwer secretariaat
Grietsje Hoekstra
Willemien van de Kandelaar
Marije Klever agendalid
Guus van Laarhoven
Arnoud Smit
Auke Jan Veenstra
Henry Voogd

 

Continu verbeteren diergezondheid & dierenwelzijn

Oedsen Visser programmateamleider
Caroline Huetink secretariaat
Rozan van Rossum
Henry Visscher
Hanneke van Wichen

 

Behoud weidegang

Mark Paauw programmateamleider
Willemien van de Kandelaar
Jan Dirk van Maurik
Reinder Jan Wagevoort

 

Werkgroep

Verdienmodellen

Wilco Brouwer de Koning voorzitter
Aebe Aalbers
Oege Jacob Brouwer
Hans Geurts
Ruud Kooijman
Oscar Meuffels
Wil Meulenbroek
Koert Verkerk

Projectgroep

Veiligheid op het boerenerf

Gerjanne van Esveld projectleider
Colinda van Rees
Jan Aantjes
Christel Klok

Secretariaat

Het secretariaat van de Duurzame Zuivelketen coördineert en ondersteunt de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, bewaakt de voortgang en bevordert integraliteit.

Het secretariaat bestaat uit: Oege Jacob Brouwer
U kunt contact opnemen met Oege Jacob via: Brouwer@zuivelnl.org.