Het in 2012 gesloten Convenant Weidegang wil een impuls geven aan weidegang met als doel koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en tenminste het niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden zoals dat was in 2012. Het Convenant Weidegang is door 83 organisaties ondertekend.

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft. Weidegang levert ook een bijdrage aan het natuurlijke graasgedrag van de koe. In de jaren tot 2015 daalde echter het aantal melkveehouderijen dat aan weidegang deed. Het Convenant Weidegang geeft met succes een impuls aan weidegang. Inmiddels is het percentage bedrijven dat een vorm van weidegang toepast weer gestegen en komt dit zelfs uit boven het niveau van 2012.

Ondertekenaars Convenant Weidegang

De melkveehouder maakt als ondernemer de keus om wel, geen of beperkte weidegang toe te passen. Veel partijen hebben invloed op de randvoorwaarden en mogelijkheden voor weidegang en bepalen dus mede die keuze van de melkveehouder.
Organisaties van

  • melkveehouders
  • zuivelondernemingen
  • erfbetreders
  • retail
  • kaasverkopers en -handelaren
  • maatschappelijke organisaties
  • terreinbeherende organisaties
  • overheid
  • onderwijs
  • wetenschap

spelen allemaal een rol bij het behoud van weidegang. Door hun activiteiten worden ook niet weidende bedrijven gestimuleerd om beweiding toe te passen. Een bedrijf, instelling of anderszins kan alleen ondertekenaar worden als het aantoonbaar bijdraagt aan (stimulatie van) weidegang.

Lees de Voortgangsrapportage Convenant Weidegang 2018.

Organisaties van melkveehouders

Zuivelondernemingen

Erfbetreders

Retail

Kaasverkopers en kaashandelaren

Maatschappelijke organisaties

Terreinbeherende organisaties

Overheid

Onderwijs en wetenschap

Gerelateerd